سرودها

سرود های پرستشی با متن که تو می توانی مجانی ذخیره نمایی
عیسی حیرت انگیزی
تصمیم گرفتم در پی اش روم
جلالت میدیم می پرستیمت
خون پاک عیسی

عیسی حیرت انگیزی (مرتبه
هستی تو که دوست دارم
همه چیزم را بتو میدهم
. عیسی حیرت انگیزی

تصمیم گرفتم در پی اش روم
تصمیم گرفتم در پی اش روم
تصمیم گرفتم در پی اش روم
در پی عیسی هر روزه

گر چه در پی اش نرود کسی
گر چه در پی اش نرود کسی
گر چه در پی اش نرود کسی
در پی اش روم هر روزه

پشت بر جهان و رویم بر صلیب
پشت بر جهان و رویم بر صلیب
پشت بر جهان و رویم بر صلیب
در پی عیسی هر روزه

جلالت میدیم می پرستیمت
با دستهای بلند شده نامت را می ستایم 2مرتبه
تو بزرگی تو بزرگترینی هیچ کس مثل تو نیست
هیچ کس مثل تو نیست


خون پاک عیسی 3مرتبه
مرا از گناه شست
شکرت عیسی برای خونت 3مرتبه
. به سفیدی برف شویدم

خداوند را سپاس باد
خداوند را ستایش کنید
خداوند را در خانه مقدسش ستایش کنید
توانایی او را در آسمانها ستایش کنید
او را بسبب کار های عظیمش ستایش کنید عظمت بی نظیر او را ستایش کنید
او را با نغمه سرنا و بربط و عود ستایش کنید
او را با دف و رقص ستایش کنید او را با سازهای زهی و نی ستایش کنید
او را با سنجهای خوش صدا و قوی ستایش کنید
هر که جان در بدن دارد خداوند را ستایش کند