<p>به سایت نجات برای تو و مدرسه انجیل اینترنتی ما خوش آمدید</p>
<p>این سایت برای مردم  مقیم ایران میباشد.خداوند مردم ایران را فراموش نکرده است. خدا نقشه های  پر برکتی برای کشور<br />و مردم ایران دارد.چیزی نمانده تا اینکه در ایران نیز آزادانه عیسی مسیح ستایش شود.و حتی آزادانه در مورده عیسی شهادت داده<br />شودو کسانی که بخواهند بسوی یک رابطه شخصی با عیسی هدایت شوند.از طریق این سایت اینتر نتی ما می خواهیم به تو کمک<br />کنیم که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده شخصی خود بپذیری و از امروز زندگی مسیحی را زندگی کنی</p>
<p> </p>
<p>حیات جدید</p>
<p>تو اینجا تعالیم اساسی در مورده نجات یافتن پیدا می کنی تا بتوانی حیات را در همنشینی با خداوند ادامه دهی<br />حیات جدید<br />: برای خواندن این کتابها تو احتیاج به این برنامه ها داری</p>

به سایت نجات برای تو و مدرسه انجیل اینترنتی ما خوش آمدید

این سایت برای مردم مقیم ایران میباشد.خداوند مردم ایران را فراموش نکرده است. خدا نقشه های پر برکتی برای کشور
و مردم ایران دارد.چیزی نمانده تا اینکه در ایران نیز آزادانه عیسی مسیح ستایش شود.و حتی آزادانه در مورده عیسی شهادت داده
شودو کسانی که بخواهند بسوی یک رابطه شخصی با عیسی هدایت شوند.از طریق این سایت اینتر نتی ما می خواهیم به تو کمک
کنیم که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده شخصی خود بپذیری و از امروز زندگی مسیحی را زندگی کنی

 

حیات جدید

تو اینجا تعالیم اساسی در مورده نجات یافتن پیدا می کنی تا بتوانی حیات را در همنشینی با خداوند ادامه دهی
حیات جدید
: برای خواندن این کتابها تو احتیاج به این برنامه ها داری